สีประจําโรงเรียน : "เขียว-เหลือง"

สีเขียว หมายถึง ความรัก ความผูกพันระหว่างกันของบุคลากร คณะราษฎร?

 

 

สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ของสถาบัน อันเนื่องมาจากความมีคุณภาพ