- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา ชื่อย่อ ค.บ.


สถานที่ตั้้ง เขลที่125 ถนนพิพิธภักดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 073-212820 แฟกซ์ 073-213759


สังกัด สพม.15 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ


ขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ที่ดิน มี 3 แปลง รวม 52 ไร่ 2 งาน 10.4 ตารางวา


สัญลักษณ์ รูปเชิงเทียน พญานาคสองหัว มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกําลังเปล่งแสงสว่างโชติช่วง


ปณิธาน เลิศทางปัญญาและล้ําค่าด้านคุณธรรม อันจะนํามาสู่การดํารงชีวิตที่เปี่ยมสุขสืบไป


คติธรรม ประจําโรงเรียน ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)


สีประจําโรงเรียน สีเขียว-เหลือง

อันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย อันดับ 10


ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล


รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวเพริศพิศ คูหามุข


รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายวสันต์ จุลพล


รองกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน นายภาสกร แก้ววิชิต

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน นายอำนวจ อุ่นอก