คติธรรม ประจําโรงเรียน :ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)