• จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ดำรงตนอย่างมีความสุขในประชาคมโลก

 

 • พันธกิจของโรงเรียน
  1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3.เปิดโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ
  4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5.นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
  6.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม