ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
นางสาวเพริศพิศ คูหามุข   นายวสันต์ จุลพล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
นายภาสกร แก้ววิชิต   นายอำนาจ อุ่นอก
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน